Adatvédelmi tájékoztató

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“)

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: RÉNYI s.r.o. so sídlom Kútniky 635, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 256, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 17178/T.

2. Identifikačné údaje sprostredkovateľa: Osobné údaje môžu byť spracovávané prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je sesterská spoločnosť RÉNYI, s.r.o., so sídlom 929 01 Kútniky 635, IČO: 36 278 700, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 17933/T.

3. Účel spracúvania osobných údajov: marketingové účely (zasielanie ponukových emailov, newslettrov, produktových listov, odber noviniek a pod.).

4. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, emailový kontakt, telefonický kontakt, názov zamestnávateľa.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

6. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje, prevádzkovateľ nebude môcť zasielať marketingové informácie.

7. Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutej osoby po dobu 4 rokov od udelenie súhlasu, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada skôr o ich výmaz.

8. Príjemcovia: Osobné údaje budú poskytované tretím osobám.

Osobné údaje budú sprístupnené iba oprávneným osobám, ktoré sú konateľom, prokuristom alebo zamestnancami prevádzkovateľa a ktorí tieto údaje potrebujú pre účely splnenia účelu spracovania osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté taktiež dodávateľom služieb pre prevádzkovateľa, ak je to potrebné pre podporu a plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (napr. dodávateľom IT systémov). Takéto tretie strany budú subjektom zmluvných a ďalších právnych záväzkov, aby bola zachovaná dôvernosť osobných údajov a bolo rešpektované súkromie dotknutých osôb. Tretie strany budú mať prístup iba k údajom, ktoré potrebujú pre výkon svojich činností.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté poradcom prevádzkovateľa (advokátom, daňovým poradcom, účtovníkom a pod.) v prípade poskytovania služieb poradcom pre prevádzkovateľa alebo v prípade realizácie auditu, due-dilligence alebo iných obdobných úkonov týkajúcich sa korporátnych zmien u prevádzkovateľa.

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytované orgánom verejnej moci (napr. Úrad na ochranu osobných údajov), pokiaľ tieto orgány požiadajú prevádzkovateľa o ich poskytnutie a pokiaľ povinnosť poskytnutia osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii: Osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

10. Forma zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené: Osobné údaje nie sú a nebudú zverejnené.

11. Automatizované rozhodovanie: U prevádzkovateľa sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie, t.j. akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

12. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má tieto práva:

  • a) právo na prístup k osobným údajom – právo vyžadovať potvrdenie, či prevádzkovateľ spracováva osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a určitým informáciám o tom, ako sú spracovávané.
  • b) právo na opravu - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  • c) právo na vymazanie – dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracováva. Existujú však situácie, kedy povinnosť spracovávania osobných údajov (i) vyžaduje zákon, (i)) je to potrebné na účely archivácie alebo (iii) na uplatňovanie právnych nárokov. V takýchto prípadoch nemôže byť žiadosti o výmaz osobných údajov vyhovené.
  • d) právo namietať spracovávanie - pokiaľ sa spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľom opiera o oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo sa týka priameho marketingu, dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Pokiaľ chce dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek svoje právo, môže zaslať e-mail na elektronickú adresu renyi [at] renyi [dot] sk

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

13. Kontakt: Dotknutá osoba sa môže obrátiť so svojimi otázkami ohľadom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na prevádzkovateľa písomne na adresu jeho sídla alebo zaslaním e-mailu na adresu renyi [at] renyi [dot] sk

 

PRAVIDLÁ PRE COOKIES

Úvod
Spoločnosť RÉNYI s.r.o. so sídlom Kútniky 635, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 256, Vám poskytuje informácie o ňou poskytovaných službách v oblasti predaja návesov, prívesov, ich príslušenstva, náhradných dielov alebo iného tovaru, ktorý je predmetom našej obchodnej činnosti prostredníctvom svojej internetovej stránky www.renyi.sk (ďalej len ako „webstránka“).

Aby sme Vám mohli poskytnúť čo najväčší komfort pri návšteve našej webstránky používame naše vlastné cookies a štandardné cookies tretích osôb. Tieto používame preto, aby sme získali údaje o Vašom on-line správaní pri každej Vašej návšteve webstránky a mohli takto prispôsobiť jej obsah Vašim potrebám a záujmom.

Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré server webstránky posiela na Vaše zariadenie počas Vášho prehliadania našej webstránky a ktoré Váš prehliadač uchováva na Vašom zariadení. Cookies sa ukladajú v zariadení používateľa na zvolené miesto a pri každej ďalšej návšteve webstránky z toho istého zariadenia potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. To nám umožňuje vysledovať, či sa na webstránku vrátite.

Získavané informácie
Informácie, ktoré takto získavame, sú anonymné a neidentifikujú Vás ako jednotlivca.

Čo sledujeme
Na sledovanie Vášho on-line správania (získavania štatistických informácií) pri návšteve webstránky používame vlastné cookies a cookies tretích osôb ako je napr. Google Analytics, prostredníctvom ktorých získavame tieto informácie:

Ako spravovať cookies
Pokiaľ ste Váš prehliadač nenastavili tak, aby odmietal cookies, vytvoria naše systémy cookies pri každej Vašej návšteve webstránky.

Môžete aj odmietnuť akceptovať cookies aktiváciou príslušného nastavenia Vášho prehliadača. To odstráni z cookie súboru všetky informácie o Vašom správaní pri návšteve webstránky. Pokiaľ zvolíte toto nastavenie, môže sa stať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k niektorým častiam webstránky alebo nebudete môcť využívať určitú funkcionalitu webstránky.

Cookies tretích osôb
Na našu webstránku rovnako môžeme umiestniť obsah od tretích osôb. Môžeme Vám taktiež ponúknuť príležitosť spojiť sa s nami prostredníctvom sociálnych sietí a takto zdieľať informácie s ďalšími prostredníctvom sociálnych sietí. Každý takýto obsah tretích osôb je pridaný na našu webstránku preto, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie, ktoré podľa nášho názoru vychádzajúceho z Vášho predchádzajúceho správania na webstránke môžete považovať za relevantné, čo môže spôsobiť, že tieto tretie osoby budú takisto ukladať ďalšie cookies na Vašom zariadení. Spoločnosť RÉNYI, s.r.o. nemá kontrolu nad cookies takýchto tretích osôb, a preto Vám odporúčame, aby ste navštívili internetové stránky takých tretích osôb a oboznámili sa s ich pravidlami na ochranu osobných údajov a získali týmto spôsobom viac informácií o ich cookies a o tom, ako ich môžete spravovať.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, kto sme, aké osobné údaje o Vás získavame, za  akým účelom a ako ich spracovávame a Vaše práva pri tomto spracovávaní.

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V našom prípade je ním spoločnosť RÉNYI s.r.o. so sídlom Kútniky 635, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 256.

Účel spracúvania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracovávame za účelom :
1. uzavretia kúpnej zmluvy, na základe ktorej Vám predáme náves, príves, ich príslušenstvo, náhradné diely alebo iný tovar, ktorý je predmetom našej obchodnej činnosti
2. sprístupnenie obsahu internetovej stránky www.renyi.sk vrátane uchovávania cookies, ako je uvedené podrobne v našich Pravidlách pre cookies 
https://www.renyi.sk/ochrana-osobnych-udajov#cookies.

Zoznam spracovávaných osobných údajov:
Zoznam spracovávaných osobných údajov závisí od účelu, za ktorým ich spracovávame.

V prípade uzavretia kúpnej zmluvy získavame osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, názov, adresa sídla, IČO zamestnávateľa, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, kontaktné údaje ako telefónne číslo a email, Vami podané reklamácie a ďalšie informácie, ktoré potrebujeme za účelom riadneho splnenia kúpnej zmluvy.

Ak navštívite našu internetovú stránku, spracovávame údaje o Vašich návštevách tejto stránky vrátane údajov o frekvencii návštev, lokalizačné údaje a prípadný obsah kontaktných formulárov, ktoré vyplníte. Takto získané údaje Vám v budúcnosti uľahčia návštevy našej internetovej stránky tým, že Vám budeme vedieť poskytnúť pre Vás relevantný obsah na základe toho, z akého miesta a zariadenia pristupujte na našu internetovú stránku.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevykonávame automatické rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom spracovávaní Vašich osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré by mali pre Vás právne účinky.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Rovnako ako zoznam spracovávaných osobných údajov, tak aj ich právny základ, závisí od účelu, pre ktorý spracovávame Vaše osobné údaje.

Právne základy spracúvania osobných údajov vymedzujú právne predpisy na ochranu osobných údajov, a v našom prípade sú nimi:
- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – tento právny základ sa použije na spracovávanie Vašich osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy;
- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby – v danom prípade ide o situácie, kedy Vaše osobné údaje spracovávame pri návšteve našej internetovej stránky.

Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje:
Poskytnutie osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy alebo návštevy internetovej stránky nie je dobrovoľné. Vaše osobné údaje nám musíte poskytnúť, aby sme Vám vedeli poskytnúť službu (predať vozidlo alebo iný tovar alebo sprístupniť obsah internetovej stránky).

Doba spracovávania osobných údajov:
Vaše osobné údaje budeme spracovávať v závislosti od právneho základu spracovania osobných údajov dokiaľ to bude nutné na realizáciu nášho zmluvného vzťahu s Vami, t.j. v zásade po dobu 4 rokov od splnenia kúpnej zmluvy.

Príjemcovia, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté:
Vaše osobné údaje budú sprístupnené iba oprávneným osobám, ktoré sú našimi konateľmi, prokuristami alebo zamestnancami a ktorí tieto údaje potrebujú pre účely splnenia zmluvného vzťahu s Vami.

Osobné údaje budú ďalej poskytnuté do dopravných evidencií podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zmeny zápisu vlastníka / držiteľa vozidla.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté taktiež našim dodávateľom služieb, ak je to potrebné pre podporu a plnenie zmluvného vzťahu s Vami (napr. dodávateľom IT systémov a pod.). Takéto tretie strany budú subjektom zmluvných a ďalších právnych záväzkov, aby bola zachovaná dôvernosť osobných údajov a bolo rešpektované súkromie dotknutých osôb. Tretie strany budú mať prístup iba k údajom, ktoré potrebujú pre výkon svojich činností.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté našim poradcom (napr. advokátom, daňovým poradcom, účtovníkom a pod.) v prípade poskytovania služieb takýmito poradcami alebo v prípade realizácie auditu, due-dilligence alebo iných obdobných úkonov týkajúcich sa korporátnych zmien v našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť taktiež poskytnuté orgánom verejnej moci (napr. daňový úrad, polícia, Úrad na ochranu osobných údajov) v prípadoch, ak tak budeme povinní učiniť podľa zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci.

Zverejnenie osobných údajov:
Vaše osobné údaje nebudú zverejnené.

Prenos do tretích krajín:
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

Vaše práva:
Podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov máte tieto práva:
1. právo na prístup k Vašim osobným údajom - máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tomu tak je, máte prístup k Vašim osobným údajom a k informáciám, ako sú Vaše osobné údaje spracovávané. V niektorých prípadoch nás môžete požiadať o elektronickú kópiu Vašich osobných údajov.
2. právo na opravu - ak Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, môžete požiadať o ich aktualizáciu alebo inú opravu.
3. právo na vymazanie údajov - za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Túto žiadosť môžete predložiť kedykoľvek a posúdime, či možno Vašej žiadosti vyhovieť. Toto Vaše právo môže byť totiž obmedzené našimi zákonnými právami alebo povinnosťami uchovávať Vaše osobné údaje. V prípade, ak v súlade so zákonom rozhodneme, že Vašej žiadosti o výmaz Vašich osobných údajov musí byť vyhovené, spravíme tak bez zbytočného odkladu, o čom Vás zároveň bez zbytočného odkladu upovedomíme.
Na uplatnenie Vašich práv nás môžete kontaktovať na nasledujúcej adrese: renyi [at] renyi [dot] sk

Môžete rovnako podať sťažnosť na naše spracovávanie Vašich osobných údajov
na Úrade na ochranu osobných údajov.

Zmeny týchto zásad
Ustanovenia týchto zásad môžeme z času na čas zmeniť, osobitne v prípade zmeny platných predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov alebo v prípade zmeny podmienok spracúvania osobných údajov. Všetky zmeny týchto zásad budeme zverejňovať na tejto internetovej stránke.

Kontakt
V prípade, ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto zásad môžete ich zaslať na adresu našej spoločnosti Kútniky 635, 929 01 Dunajská Streda k rukám konateľa alebo na e-mailovú adresu renyi [at] renyi [dot] sk
 

Cookies

RÉNYI s.r.o.

Kútniky 635
929 01 Dunajská Streda

031 552 41 07, renyi@renyi.sk