Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti RÉNYI, s.r.o.

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sú vydané spoločnosťou RÉNYI, s.r.o., so sídlom 929 01 Kútniky 635, IČO: 36 272 256, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17178/T (ďalej len ako „RÉNYI“).

Ponuka v online obchode, vykonaná printovou formou alebo iným spôsobom je zameraná výlučne na obchodné spoločnosti a osoby vykonávajúce obchodnú alebo samostatnú zárobkovú činnosť (podnikatelia). Predaj súkromným spotrebiteľom je výslovne vylúčený.

 

 1. Uzatvorenie zmluvy a zmluvný obsah

Ponuky nachádzajúce sa na internete, v prospektoch, inzerátoch a iných reklamných materiáloch sú otvorené a nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné. RÉNYI nezodpovedá za chyby tlače a iné omyly.

Zmluvný partner je viazaný vlastnou objednávkou až do jej prijatia alebo zamietnutia spoločnosťou RÉNYI. Objednávka zaniká v prípade, ak ju RÉNYI nepotvrdí do 14 dní od jej prijatia. 

Zmluvný vzťah vzniká okamihom písomného potvrdenia objednávky spoločnosťou RÉNYI.

Zmluvní partneri výslovne uznávajú, že obsahom zmluvy je výlučne písomne potvrdená objednávka. Všetky objednávky a dohody sú v zásade platné len v prípade, ak ich písomne potvrdí RÉNYI a z nich vyplývajúce práva a povinnosti platia iba v stanovenom rozsahu. Ústne zadané objednávky a dodatočné zmeny nadobúdajú právnu účinnosť až ich písomným potvrdením spoločnosťou RÉNYI. To isté platí aj pre prisľúbené vlastnosti predmetov dodávky. Mlčanie sa v žiadnom prípade nepovažuje za súhlas. Zmeny alebo osobitné podmienky taktiež platia iba v prípade ich potvrdenia v písomnej podobe, pokiaľ nie sú upravené vlastnými osobitnými obchodnými podmienkami alebo zákon nestanovuje v konkrétnom prípade inak. Všeobecné obchodné podmienky zmluvného partnera sú pre predmetnú obchodnú transakciu ako aj celý obchodný vzťah výslovne vylúčené. Platí to aj v prípade, že spoločnosť RÉNYI má pri plnení objednávky vedomosť o iných ustanoveniach zmluvného partnera.  

Zmluvný partner berie na vedomie, že skupina RÉNYI si vyhradzuje počas dodacej doby konštrukčné a tvarové zmeny. Údaje uvedené v popise výkonov, hmotností, prevádzkových nákladov, rýchlostí atď. je potrebné považovať za približné.

 

 1. Ceny

Ceny sa rozumejú netto v EUR zo závodu RÉNYI predovšetkým bez dane z pridanej hodnoty, zliav, prepravného, balenia, prevozu, poštovného, ciel ako aj poplatkov a iných verejných odvodov a prípadných súm poistného za havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie. Pre zákazky v cudzej mene platia ceny v cudzej mene stanovené v zmluve. Spoločnosť RÉNYI je v takom prípade oprávnená účtovať zvýšenie ceny v dôsledku zmien výmenného kurzu. Pokiaľ v období od uzatvorenia zmluvy po dodávku dôjde k zvýšeniu katalógových cien spoločnosťou RÉNYI, je RÉNYI oprávnená zvýšiť cenu dohodnutú pri uzatvorení zmluvy o hodnotu, o ktorú sa v čase od uzatvorenia zmluvy po dodávku zvýšila katalógová cena. V prípade iných tovarov, predovšetkým špecifických zhotovení, platí cena dohodnutá v potvrdení zákazky, pričom RÉNYI je oprávnená dodatočne k dohodnutej cene vyfakturovať zvýšenie nákladov v období od uzatvorenia zmluvy po dodávku.

Zahraniční zmluvní partneri sú povinní zabezpečiť si doklad potvrdzujúci vývoz potrebný na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty a doručiť ho spoločnosti RÉNYI. Pokiaľ nepredložia doklady preukazujúce vývoz tovaru (osobitne prihlásenie do dopravnej evidencie v treťom štáte), sú povinní zaplatiť RÉNYI daň z pridanej hodnoty rovnako ako v prípade tuzemských zmluvných partnerov.

V prípade prevzatia jazdených vozidiel na protiúčet je pri znížení hodnoty alebo poškodení jazdeného vozidla v čase od uzatvorenia zmluvy do prevzatia rozhodujúca hodnota stanovená v deň jeho prevzatia.

Všetky vedľajšie náklady zmluvy ako náklady na financovanie, náklady na zabezpečenie pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny, poplatky, úroky a pod. idú na ťarchu zmluvného partnera.

 

IV. Platobné podmienky

Pohľadávky spoločnosti RÉNYI sú splatné do 5 dní od vystavenia faktúry, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté iné lehoty splatnosti. Všetky platby sa musia uhradiť bez zaťaženia poplatkami a zrážkami. Pri omeškaní platby je RÉNYI oprávnená účtovať úroky z omeškania vo výške 8 % nad úrovňou aktuálne platnej základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky. Pri omeškaní prevzatia plnenia o viac ako 14 kalendárnych dní po oznámení o dokončení predmetu dodávky, je spoločnosť RÉNYI oprávnená vyúčtovať náklady a výdavky, ktoré jej takto vzniknú.

RÉNYI môže bez odôvodnenia odmietnuť platby vo forme šeku alebo zmenky.

Zmluvný partner nemá právo na výkon zádržného práva a na započítanie protipohľadávok a ako dôvod na zadržanie platby sa nesmú uplatňovať nároky z uplatnených záruk.

Platby s účinkom uhradenia záväzku sa smú realizovať len v prospech spoločnosti RÉNYI alebo v prospech tretej osoby výslovne uvedenej spoločnosťou RÉNYI na inkaso.

Zmluvný partner deklaruje svoj súhlas s tým, že všetky ním realizované platby sa zaúčtujú najskôr na úroky a iné vedľajšie poplatky, potom na náklady na opravu a na pohľadávky z náhradných dielov a až nakoniec na istinu. V prípade plurality zmluvných partnerov zodpovedajú títo spoločne a nerozdielne.

 

 1. Zádržné právo

Až do uspokojenia všetkých nárokov spoločnosti RÉNYI voči zmluvnému partnerovi z existujúceho obchodného styku patrí spoločnosti RÉNYI zádržné právo na všetkých predmetoch, ktoré majú byť dodané zmluvnému partnerovi alebo ktoré mu už boli odovzdané, ale ešte sú vo vlastníctve RÉNYI, pričom zákonné ustanovenia nad rámec uvedeného ako aj iné dohody tým zostávajú nedotknuté.

 

 1. Výhrada vlastníctva

Všetky predmety kúpy zostávajú až do úplnej úhrady všetkých záväzkov zmluvného partnera vo vlastníctve spoločnosti  RÉNYI. Povinnosť úhrady pri prevzatí tým zostáva nedotknutá. Výhrada vlastníctva sa vzťahuje aj na všetky pohľadávky, ktoré vzniknú v súvislosti s predmetom kúpy, a to pohľadávky z opráv, dodávok náhradných dielov, príslušenstva a prevádzkových látok, súdnych a exekučných nákladov a poistných nákladov.

Vlastníctvo spoločnosti RÉNYI ostáva vyznačené v osvedčení o evidencii vozidla až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Pokiaľ by tretia strana mala nadobudnúť práva k vozidlu, je zmluvný partner povinný bezodkladne o tom doporučeným listom informovať RÉNYI. Zmluvný partner nesmie až do úhrady celej kúpnej ceny bez písomného súhlasu RÉNYI scudziť predmet kúpy tretej osobe a ani predmet kúpy zaťažiť v prospech tretej osoby. Zmluvný partner je povinný bezodkladne informovať RÉNYI o zmene sídla alebo miesta podnikania ako aj o začatí exekučného konania na predmet kúpy alebo o začatí konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Pokiaľ konaním zmluvného partnera v rozpore so zmluvou počas trvania výhrady vlastníctva, ako napr. v dôsledku disponovania s vlastníctvom RÉNYI, vzniknú nároky zmluvného partnera voči tretej osobe, potom tieto nároky prechádzajú na RÉNYI.  

Počas trvania výhrady vlastníctva je zmluvný partner povinný na požiadanie RÉNYI poistiť predmet kúpy v plnej výške proti všetkým rizikám, vrátane požiaru a vinkulovať poistné plnenie v prospech RÉNYI.

Pokiaľ si zmluvný partner neplní svoje zmluvné záväzky, je RÉNYI oprávnená uplatniť si práva z výhrady vlastníctva aj sama a bez potreby nárokovať si ich pomocou súdov. Zmluvný partner predovšetkým oprávňuje RÉNYI na odobratie predmetu dodávky a uznáva, že takéto odobratie nie je odstúpením od zmluvy, ale iba uplatnením vlastníckeho práva spoločnosti RÉNYI, pokiaľ RÉNYI výslovne neodstúpi od zmluvy. Zmluvnému partnerovi nevznikajú na základe takéhoto odobratia žiadne nároky voči spoločnosti RÉNYI.

Ak bude predmet dodávky vrátený spoločnosti RÉNYI, zmluvný partner súhlasí, že hodnotu vozidla stanoví súdny znalec, ktorého určí RÉNYI,. Pokiaľ by bol potrebný predaj predmetu dodávky, bude výťažok z predaja započítaný na prípadné vzniknuté náklady spoločnosti RÉNYI ako napr. provízie, poplatky za ocenenie predmetu dodávky, opravy a pod. Zmluvný partner týmto výslovne súhlasí s takýmto vysporiadaním nárokov.

 

 1. Dodávka

Dodacie lehoty sú otvorené, pokiaľ sa výslovne nedohodnú fixné dodacie lehoty. V prípade ich prekročenia o viac ako tri mesiace môže zmluvný partner odstúpiť od zmluvy. Nároky nad rámec uvedeného sú vylúčené.

Stanovená dodacia lehota začína plynúť až keď zmluva nadobudne platnosť a zmluvné strany sa kompletne dohodnú na spôsobe realizácie a za predpokladu, že budú presne dodržané dohodnuté platobné podmienky v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak bude zmluvný partner pred dodaním predmetu dodávky požadovať akékoľvek zmeny v jeho prevedení, potom sa dohodnutý termín dodávky posunie primeraným spôsobom.

RÉNYI nezodpovedá za prípady vyššej moci, ani za narušenia výroby, štrajky, výluky, úplné alebo čiastočné odstavenie závodov skupiny RÉNYI, a to nezávisle na dôvode a ani za vznik takýchto udalostí v závodoch dodávateľov skupiny RÉNYI, za vojny, vnútorné nepokoje a úradné opatrenia.

RÉNYI si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať úhradu zálohy, pokiaľ sa po potvrdení zákazky a pred dodávkou dozvie o okolnostiach v hospodárskych pomeroch zmluvného partnera, na základe ktorých by mohlo byť ohrozené zaplatenie ceny.

 

 1. Prechod nebezpečenstva škody

Riziko úplného alebo čiastočného zničenia, zhoršenia, straty, poškodenia, odcudzenia alebo zabavenia prechádza na zmluvného partnera:

 1. pri dodávke z miesta výroby: odoslaním hlásenia o pripravenosti k odoslaniu
 2. pri zaslaní predmetu dodávky jeho odchodom z dodacieho závodu, nezávisle na tom, kto prepravu realizuje
 3. odovzdaním predmetu dodávky zmluvnému partnerovi alebo ním poverenej tretej osobe.

 

 1. Odovzdanie

Zmluvný partner alebo ním splnomocnená tretia osoba môže do ôsmych dní od oznámenia o pripravenosti predmetu kúpy na odovzdanie skontrolovať v dohodnutom mieste odovzdania predmet dodávky. V prípade zmluvných servisných prác a opráv sa odovzdanie uskutoční bezprostredne po skončení prác a informovaní zmluvného partnera o dokončení prác. Zmluvný partner stráca nárok na vykonanie kontroly, ak kontrolu nevykoná v stanovej lehote alebo vydá príkaz na odoslanie predmetu dodávky. Predmet dodávky sa považuje potom jeho vydaním zmluvnému partnerovi alebo ním splnomocnenej tretej osobe za prevzatý a riadne dodaný.

Zmluvný partner je povinný predmet dodávky okamžite a kompletne skontrolovať. Takto zistené nedostatky je povinný bezodkladne písomne oznámiť. Pokiaľ si zmluvný partner túto povinnosť nesplní resp. nesplní v stanovenej lehote alebo nesplní riadne, zanikajú akékoľvek nároky zo záruky, resp. ďalšie nároky za takéto vady predmetu dodávky. Vady, ktoré sa prejavia neskôr, je zmluvný partner tiež povinný bezodkladne písomne oznámiť spoločnosti REYLON s rovnakými právnymi následkami v prípade oneskorenej reklamácie. Predpokladom pre uplatnenie nárokov z poskytnutej záruky je, aby zmluvný partner v plnom rozsahu dodržal všetky predpisy skupiny RÉNYI týkajúce sa nakladania s predmetom dodávky. Ďalším predpokladom pre priznanie práv zo záruky je správne používanie a skladovanie zmluvným partnerom. 

V prípade neplnenia zmluvných povinností zmluvným partnerom, predovšetkým neuhradenia kúpnej ceny alebo neprevzatia vozidla, môže RÉNYI po uplynutí dodatočnej 14-dňovej lehoty poskytnutej na nápravu od zmluvy odstúpiť alebo požadovať náhradu škody vrátane ušlého zisku alebo požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 30 % dohodnutej kúpnej ceny.

RÉNYI môže akceptovať vrátenie náhradných dielov, ak zmluvný partner do 14 dní od dodávky náhradných dielov predloží dôvody na ich požadované vrátenie. Skôr ako bude môcť zmluvný partner náhradné diely zaslať späť, musí RÉNYI výslovne súhlasiť s ich prevzatím. RÉNYI si vyhradzuje právo znížiť dobropis o 10 % vyfakturovanej  ceny vrátane DPH ako kompenzáciu za administratívne náklady súvisiace s vrátením náhradných dielov. Špecifické súčiastky zhotovené na objednávku zmluvného partnera nie je možné vrátiť.

 

X. Záruka a zodpovednosť

RÉNYI zodpovedá za bezchybný stav prívesov, nadstavbových dielov a špeciálnych vozidiel RÉNYI v súlade s aktuálnou úrovňou technického poznania, čo do materiálu a dielenských prác, iba prvému kupujúcemu, a to po jazdný výkon max. 250 000 km resp. max. 2 roky. Po uplynutí 2 rokov od odovzdania vozidla zanikajú akékoľvek nároky zo záruky. Pokiaľ si prvý kupujúci zadovážil doplňujúce záručné balíky, t. j. presahujúce stanovené časové obdobie, v tom prípade platia príslušné zmluvne stanovené podmienky.

Za účelom zachovania práv zo záruky sa musí do 5 týždňov od prevzatia vozidla alebo po odjazdení max. 10 000 km vykonať prvotný servis, v opačnom prípade záruka zaniká. Takýto prvotný servis môže vykonávať iba autorizovaný odborný personál. Aj zmluvný partner je oprávnený vykonať prvotný servis vozidla a jeho vykonanie zaznamenať v servisnej knižke, pokiaľ disponuje vhodnými servisnými priestormi a preukázateľne kvalifikovaným personálom. Stanovená kontrola a údržba v rámci prvotného servisu sú uvedené v servisnej knižke a má k nim teda prístup aj prvý kupujúci. Po vykonaní prvotného servisu sa vyžaduje vykonávanie ročných servisných kontrol. Interval na vykonávanie ročnej servisnej prehliadky je 12 mesiacov alebo najazdených 125 000 km od prevzatia vozidla. Ročný servis môže vykonať iba autorizované servisné miesto spoločnosti RÉNYI alebo skupiny RÉNYI. Tolerancia pre vykonanie ročného servisu je 3 mesiace alebo 30 000 km. Táto tolerancia sa nevzťahuje na vykonanie prvotného servisu (5 týždňov resp. 10 000 km). Toleranciu nie je možné preniesť na nasledujúci rok. Údržba a výmena  súčiastok, ktoré rýchlo podliehajú opotrebeniu, sa musí uskutočňovať osobitne v závislosti od ich stavu. Môžu sa používať iba originálne náhradné diely skupiny RÉNYI. Každé namontovanie a používanie náhradných dielov, ktoré nepochádzajú od originálneho výrobcu, ako aj z toho vyplývajúce následné škody sa považujú za neodbornú opravu a výmena ako aj následné opravy idú na ťarchu zmluvného partnera.

Nároky zo záruky je potrebné oznámiť resp. uplatniť prostredníctvom servisného miesta RÉNYI alebo skupiny Rényi do 8 dní od zistenia vady za predpokladu, že je možné konštrukčnú, materiálovú alebo výrobnú chybu dokázať a nejedná sa o prirodzené opotrebovanie. Pri uplatňovaní nárokov zo záruky je nutné predložiť servisnú knižku. Záručné plnenie bude poskytnuté podľa rozhodnutia skupiny RÉNYI buď ako oprava dielov, ktoré boli zaslané ako oslobodené od poštovného a poplatkov alebo ich výmena. V odôvodnenom záručnom prípade bude nahradený iba chybný materiál. Vynaložené náklady na mzdy a montáž a demontáž znáša zmluvný partner. Skupina Rényi nezodpovedá za diely, ktoré sama nevyrobila, je však ochotná odstúpiť zmluvnému partnerovi nároky, ktoré jej tak vzniknú voči výrobcovi. V prípade prasknutia skla sa neposkytuje náhrada.

V súvislosti s lakovaním sa záruka vzťahuje na časti vozidla, na ktorých sú poškodenia laku dôsledkom materiálových alebo výrobných chýb.

V prípade nedodržania predpisov skupiny RÉNYI týkajúcich sa správneho používania resp. obsluhy vozidla (porovnaj návod na prevádzku, doplnkovú dokumentáciu, servisnú knižku) prvotným kupujúcim záruka zaniká. Záruka zaniká predovšetkým v nasledovných prípadoch:

 • neboli dodržané pokyny v prevádzkových návodoch a servisných knižkách
 • vozidlo nebolo prevádzkované v súlade so svojim účelom používania
 • bola prekročená celková povolená hmotnosť alebo povolené zaťaženie náprav
 • vozidlo je prevádzkované napriek vade a vada nebola oznámená do 8 dní odkedy bola identifikovateľná
 • nebol vykonaný prvotný servis
 • vozidlo bolo počas prvých 2 mesiacov vyčistené parnou alebo vysokotlakovou čističkou
 • nebol vykonaný ročný servis
 • servisné a údržbové opatrenia boli vykonané neautorizovanými miestami
 • servisné opatrenia neboli zaznamenané v servisnej knihe
 • pre dotknuté obdobie nebol zaobstaraný príslušný záručný balík
 • na vozidle vykonávali zmeny nepovolané osoby alebo boli nainštalované necertifikované náhradné diely
 • na vozidle boli vykonané neoprávnené prestavby
 • boli prepravované agresívne materiály (napr. kyseliny, lúhy atď.) bez povolenia spoločnosti RÉNYI

Neexistuje nárok na výmenu alebo zníženie ceny.

Nároky na náhradu  priamej alebo nepriamej škody voči RÉNYI sú výslovne vylúčené. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie a poškodenia spôsobené nedbanlivosťou, nesprávnym zaobchádzaním alebo haváriami.

Na jazdené vozidlá sa záruka nevzťahuje. RÉNYI ani autorizované servisy neposkytujú záruku na opravy.

V prípade predaja tretej osobe v záručnej dobe záruka zaniká.

V prípade zaslania z miesta výroby, o ktoré na vlastné riziko požiada zmluvný partner, neručí RÉNYI za dodržiavanie prepravných predpisov.

RÉNYI nezodpovedá za zničenie, odcudzenie alebo poškodenie predmetov patriacich zmluvnému partnerovi alebo jeho klientom ohňom, vodou, vlámaním, krádežou, vyplienením alebo na základe dôvodov, ktoré spoločnosť RÉNYI nezavinila.

 

 1. Náhrada škody a zodpovednosť za vady výrobku

S výnimkou zákona o zodpovednosti  za škodu spôsobenú vadným výrobkom je zodpovednosť RÉNYI obmedzená na hrubú nedbanlivosť a úmysel. Dôkazné bremeno znáša zmluvný partner. Je vylúčená zodpovednosť spoločnosti RÉNYI za drobnú nedbanlivosť, náhradu následných škôd a majetkových škôd, nedosiahnutých úspor, úrokových strát ako aj škôd vyplývajúcich z nárokov tretích osôb voči zmluvnému partnerovi a iných nepriamych škôd. V prípade oneskorenia dodávky na strane RÉNYI, nezávisle na dôvode, je vylúčená zodpovednosť RÉNYI – s výnimkou hrubého zavinenia – za prípadné nároky na náhradu škody a akékoľvek iné nároky voči RÉNYI.

Údaje uvedené v popisoch týkajúce sa výkonu, hmotnosti, prevádzkových nákladov, rýchlostí atď. sú približné hodnoty a sú nezáväzné.

Na posudzovanie prípadných nárokov na náhradu škody resp. nárokov zo záruky sú RÉNYI alebo ňou autorizovaný partner oprávnení získavať údaje potrebné na posúdenie takýchto nárokov (napr. získanie elektronických dát zo záznamových prístrojov). Zmluvný partner sa zaväzuje, že v tejto súvislosti strpí všetky opatrenia súvisiace so skúmaním takýchto dát.

 

 1. Ochrana údajov

RÉNYI je povinná zaviazať mlčanlivosťou svojich zamestnancov v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce. RÉNYI bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zmluvným partnerom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“) za účelom zavedenia predzmluvných vzťahov plnenia zmluvy so zmluvným partnerom. Spoločnosť RÉNYI bude využívať osobné údaje výlučne na účel, na ktorý ich získala; nebude ich zverejňovať, sprístupňovať, alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou tých subjektov, ktorým je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie povinná ich sprístupniť alebo poskytnúť. Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín mimo územia Slovenskej republiky a Európskej únie.

Dotknuté osoby majú voči RÉNYI právo požadovať prístup k osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia a namietať podľa článku 21 Nariadenia voči ich spracúvaniu, na opravu podľa článku 16 Nariadenia, na výmaz podľa článku 17 Nariadenia, na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia a podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

RÉNYI bude spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu ich spracúvania. Dokumenty s osobnými údajmi v elektronickej forme budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií vymazané a dokumenty v listinnej forme budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchovávané počas trvania ich úložnej doby podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov alebo po dobu potrebnú na uplatňovanie alebo obhajobu nárokov. 

Pokiaľ chce dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek svoje právo, môže zaslať e-mail na elektronickú adresu renyi [at] renyi [dot] sk. Ďalšie informácie o práve na ochranu osobných údajov a o právach dotknutých osôb sa nachádzajú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov publikovanom na internetovej stránke www.renyi.sk.

 

 1. Ochrana majetku a duševného vlastníctva

RÉNYI si vyhradzuje vlastnícke a autorské právo k všetkým ponukám a cenovým kalkuláciám vypracovaným spoločnosťou RÉNYI, ako aj k všetkým obrázkom, plánom, výkresom, normám, diagramom, grafikám, fotografiám, výpočtom, prospektom, katalógom, modelom, nástrojom a iným podkladom a pomôckam ako aj logu poskytnutých alebo prenechaných zmluvnému partnerovi – či už elektronickej, tlačenej alebo inej podobe. Tieto predmety, či už samotné predmety alebo ich obsah, sa nesmú bez výslovného súhlasu RÉNYI sprístupňovať a zverejňovať tretím osobám, ani využívať prípadne kopírovať samotným zmluvným partnerom alebo tretím osobami. Na požiadanie RÉNYI sa tieto predmety musia kompletne vrátiť spoločnosti RÉNYI a prípadne zhotovené kópie sa musia zničiť, pokiaľ ich zmluvný partner už viac nepotrebuje pre riadny prevádzkový chod alebo keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory sa zmluvné strany pokúsia vyriešiť zmierlivo. Pokiaľ nedôjde k mimosúdnej dohode, bude na prejednanie sporu vecne a miestne príslušný súd podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

Pokiaľ sú jednotlivé časti týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa v budúcnosti stanú neplatnými alebo neúčinnými, zostávajú tým ostatné ustanovenia nedotknuté. Dotknuté ustanovenia sa nahradia takými ustanoveniami, ktoré sa najviac približujú pôvodne zamýšľanému účelu. Právna účinnosť, výklad a plnenie Všeobecných obchodných podmienok ako aj všetky právne vzťahy medzi RÉNYI a príslušným zmluvným partnerom, sa riadia výlučne slovenským právom, pričom sú vylúčené predovšetkým medzinárodné pravidlá o rozhodnom práve a dojednania Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Zmluvným jazykom je slovenčina.

Cookies

RÉNYI s.r.o.

Kútniky 635
929 01 Dunajská Streda

031 552 41 07, renyi@renyi.sk